Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Érvényesség kezdete: 2023.02.01.

Érvényesség vége: visszavonásig vagy újabb verzióig

A BGB-Interherb Kft. mint az internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

A Weboldal üzemeltetése során mint adatkezelő tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait – különös tekintettel a személyes adatok védelmére és a magánélethez való jogra – a személyes adataik kezelése és gépi feldolgozása során és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Unió 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezései szerint jár el.

Az Infotv. 14.§-a értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

3. § 2. E törvény alkalmazása során: személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.
1.2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

1.3. A regisztráció során az Infotörvény 3. § 3. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok).

1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint a szolgáltatás igénybe vevőit érintő adatvédelmi rendelkezések a következők:
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) A igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)–(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

2. Az adatkezelés célja

2.1. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.
2.2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadjuk.

2.3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik atekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

2.4. Szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó(i)nk adatai a Weboldalunk SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontja alatt minden esetben fel vannak tüntetve.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatok kezelésének jogalapja az Infotv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

4.1. Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével – a sikeres regisztrációt követően – bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.

4.2. A regisztráció során megadott adatokat Ön e-mail üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

4.3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

5. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: NAIH-102983/2016.
6. Tájékoztatás

6.1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a Weboldalunk Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére ().

Az oldal által használt cookie-k

Név Cél Kategória Lejárat
PHPSESSID A PHPSESSID egy munkamenet cookie, mellyel a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét. Szükséges cookie A felhasználói munkamenet végén.
PRIVACY-LEVEL A felhasználó által kiválasztott adatvédelmi szint. Szükséges cookie 1 év.
CART-ID A felhasználó kosarának az azonosító kódja. Funkcionális cookie 1 év.

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít cégünknek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a webes áruházunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy a látogatók milyen oldalról érkeznek a webhelyünkre és, és mely oldalainkat tekintik meg.
__utma A felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utma cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmb Új munkamenetek / látogatások észlelésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utmb cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc.
__utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. Teljesítmény cookie A böngésző bezárásakor.
__utmt A lehívási ráta szabályozására szolgál. Teljesítmény cookie 10 perc.
__utmv Látogatói szintű egyéni változó adatok tárolására szolgál. Ez a süti akkor jön létre, amikor egy fejlesztő a _setCustomVar módszert használja, látogatói szintű egyéni változóval. Ez a süti a már elavult _setVar módszerhez is használatos volt. A süti a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmz A honlap és annak részeinek használatával kapcsolatban gyűjt statisztikai adatokat. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 6 hónap.

Google Tag Manager

A Google Tag Manager marketing és analitikai címkék használatát teszi lehetővé, melyek segítségével pontosabban tudjuk mérni az oldalunk látogatottságát, használatát, teljesítményét.
_ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Teljesítmény cookie 2 év.
_gid A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Teljesítmény cookie 24 óra.
_gat Szabályozza a doubleclick.net-hez érkező kérések számát. Teljesítmény cookie 2 év.
AMP_TOKEN A felhasználó azonosítójának az AMP ügyfélazonosító szolgáltatásból történő letöltése céljából. Teljesítmény cookie Változó: 30 másodperctől akár 1 évig.
_gac_{property-id} Google AdWords hírdetési kapkampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára. További információk a Google webhelyén. Teljesítmény cookie 90 nap.

Google Doubleclick

A Google DoubleClick a digitális világ üzleti szerplőinek nyújt hirdetés-menedzsment szolgáltatásokat.
Test_cookie Google DoubleClick lehetővé teszi a személyre szabott reklámok megjelenítését. Teljesítmény cookie 30 nap.

Google Maps

A Google Maps egy térképszolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy különböző térképeket jelenítsük meg a weboldalunkon.
SNID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
SID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SS A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SAPISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
APISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
HSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
NID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
PREF A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 1 év.